ما جوانانی هستیم که دغدغه نظام و انقلاب و ایران و مردم را داریم، دغدغه ی مذاکره با آمریکا را داریم، دغدغه ی باندبازی سیاسی را داریم که نه تنها گره ای از گره های مردم بازنمیکند بلکه گره های بسیار زیادی هم اضافه می کند، ما به فرموده مقام معظم رهبری جوانان آتش به اختیاری هستیم که فکر کردیم، تصمیم گرفتیم و در حال حرکت و اقدام هستیم، تا گفتمان انقلاب را در دانشگاه و جامعه ترویج دهیم. سایت قالیبافنامه با تمامی ظرفیت ها و امکانات خود قدم در این مسیر گذاشته و دست یاری به سوی همه دراز می کند در این مسیر که این حرکت نه یک حرکت فردی و جناحی، بلکه یک حرکت ملی است.

کاربران محترم، قالیبافنامه توسط جوانان آتش به اختیار و اگر خدا بخواهد مومن انقلابی طراحی شده است، هدف این سایت تبلیغ و ترویج گفتمان جدید دکتر قالیباف در خصوص نواصولگرایی و بازگشت به مردم و اصل اولیه و ارزش های انقلاب جمهوری اسلامی ایران است. دست اندرکاران این سایت به هیچ عنوان از هیچ شخص حقوقی و ارگان و سازمانی مدیریت، هدایت و کمک مالی نمی شود و تنها تکیه بر اعتقادات جوانانیست که سربلندی ایران و ایرانی را بازگشت به اصل انقلاب ۵۷ که همان مردم هستند می داند.