لطفا فرم زیر را جهت عضویت در قالیبافنامه تکمیل نماید، با تشکر.

عضویت در قالیبافنامه

شما با عضویت در قالیبافنامه در جریان اخبار مهم، برنامه ها، فراخوان ها قرار میگیرد، همچنین یکی دیگر از عضویت در قالیبافنامه در صورت درخواست صدور کارت عضویت و حمایت رسمی از قالیبافنامه می باشد.

مانند: 20 اردیبهشت 1370

اگر هرگونه نظری دارید، و یا توانایی دارید که می توانید به ما کمک کنید لطفا در این بخش بنویسید.

CAPTCHA
لطفا صبر کنید